Subsidie voor bouw- en renovatieplannen

Renovatie of nieuwbouw – informeert u hier naar de actuele subsidiemogelijkheden.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De nieuwe meerjarige subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie voor de aanschaf van duurzame oplossingen in huis, waaronder o.a. warmtepompen en zonneboilers. Het ministerie van Economische Zaken wil zo Nederlandse particulieren en bedrijven stimuleren om minder met gas en meer met duurzame energie te verwarmen. Zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen. De subsidie heeft als doel het terugdringen van de uitstoot van CO2. Onze energievoorziening gaat namelijk de komende jaren veranderen. Huizen en bedrijfspanden zullen steeds vaker zelf duurzame energie opwekken. Zo kan er energie worden bespaard en kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Bovendien verlaagt de inzet van warmtepompen en zonneboilers de energierekening. De overheid wil deze initiatieven financieel ondersteunen met deze subsidieregeling, die loopt tot en met 31 december 2020. De ISDE wordt steeds aan het begin van het komende jaar vastgesteld.

Voor 2018 is het budget vastgesteld op € 100 miljoen. In 2017 was dat € 90 miljoen. 

Wie komt in aanmerking voor de ISDE?

Zowel particulieren als bedrijven komen voor deze subsidie in aanmerking. U dient eigenaar te zijn van de installatie.

Voorwaarden
Particulieren

 • Aanvragen worden behandeld door RVO.nl, op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt: 1 subsidieaanvraag per apparaat. Voor meerdere apparaten dient u dus meerdere subsidieaanvragen in te dienen.
 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • Het apparaat is na 1 januari 2016 nieuw aangeschaft. Met de aanschafdatum wordt bedoeld de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten, let op: niet de datum van betaling. U heeft een aankoopbewijs, het is uw eigendom.
 • Binnen 6 maanden na de installatie van het apparaat dient u de subsidieaanvraag in.
 • U koopt het apparaat voordat u de subsidieaanvraag doet. Op het moment van subsidieaanvraag is het apparaat betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. U kunt dus geen voorschot krijgen.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de subsidiebeslissing verwijderen.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.


Bedrijven

 • Aanvragen worden behandeld door RVO.nl, op volgorde van binnenkomst.
 • U heeft een geldig KvK nummer.
 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik. Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn. Wilt u uitstel? Meld dit schriftelijk bij RVO.nl onder opgaaf van de reden van vertraging en de geplande realisatiedatum. U overlegt daarbij een (kopie) koopovereenkomst van het te subsidiëren apparaat. RVO.nl kan eenmalig uitstel verlenen voor de realisatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraagt u de vaststelling aan.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Voor welke producten geldt de ISDE subsidie?

De subsidie geldt  voor o.a. warmtepompen en zonneboilers. Voorgenomen investeringen kunt u vooraf goed toetsen op de voorwaarden uit de regeling. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type warmtepomp en de capaciteit. Uiteraard staan de warmtepompen van STIEBEL ELTRON ook op de ISDE-subsidie lijst. Bekijk het overzicht van de STIEBEL ELTRON warmtepompen en zonneboilers die in aanmerking komen voor de subsidie, met bijbehorend meldingsnummer en subsidiebedrag. 

In 2018 is de ISDE aangepast ten opzichte van 2017. Voor warmtepompen en zonneboilers heeft dat de volgende consequenties:

Warmtepompen:


De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.

Zonneboilers:

Per 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 meter2verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode, die leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen.

Voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10 meter2 wordt een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode: de instralingshoekmodifier. Hierdoor verhouden de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar.

Deskundige installateur:

Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Algemeen:

Voor alle aanvragen die op of na 1 januari 2018 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling worden de wijzigingen uitgelegd. Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen vanaf 1 februari 2018.

Hoe vraagt u de ISDE subsidie aan?

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u uw ISDE subsidie aanvragen.

Stappenplan

Wij hebben hiertoe een stappenplan ontwikkeld. Klik hier voor een beschrijving van de stappen u moet volgen bij uw ISDE subsidieaanvraag.

Direct ISDE subsidieaanvraag indienen

Wilt u direct een ISDE subsidieaanvraag indienen? Zorg dat u uw DigiD inloggegevens en het aankoopbewijs van uw apparaat bij de hand heeft.
Bezoek de site van RVO.