Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 17. Intellectuele of industriële eigendom

1.Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, waaronder onder meer maar niet uitsluitendauteursrechten, merkrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties,databankrechten, knowhow, data etc., op alle Producten, programmatuur, apparatuur of andere materialen (bijv: ontwerpen, rapporten, tekeningen offertes, analyses, documenten etc.) die door Stiebel Eltron aande Afnemer worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berustenuitsluitend bij Stiebel Eltron of diens licentiegevers, en Afnemer verkrijgt daarvoor slechts degebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in eendoor Stiebel Eltron en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.Het is de Afnemer niet toegestaan veranderingen in of aan de Producten aan te brengen, tenzij dit uit deaard van het geleverde volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3.De Afnemer vrijwaart Stiebel Eltron voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten vanintellectuele en industriële eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij deuitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1.Op elke Overeenkomst tussen Stiebel Eltron en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.Toepassing van het Weens Koopverdrag is overeenkomstig artikel 6 van dat verdrag uitdrukkelijkuitgesloten.

2.Alle geschillen welke tussen Stiebel Eltron en Afnemer mochten ontstaan voortvloeiende uit of inverband met (de uitvoering van) een tussen Stiebel Eltron en Afnemer gesloten overeenkomst, alsmedein verband met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant. Partijenzullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschilin onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant te‘s-Hertogenbosch.

2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstand komen van de Overeenkomst.

3.Stiebel Eltron is gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Stiebel EltronAfnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen de kennisgeving en de inwerkingtredingvan de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 14 dagen zitten.