Hoe een compliance-incident melden?

Klokkenluiderssysteem voor vragen over naleving en overtredingen

Vragen over compliance? Neem gerust contact met ons op! Hetzelfde geldt wanneer je zwakke punten of andere omstandigheden opmerkt die kunnen leiden tot wettelijke overtredingen. Gebruik onze klokkenluidersregeling - desgewenst anoniem.

Naleving bij STIEBEL ELTRON

Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door duidelijke verantwoordelijkheid, wederzijds respect en vertrouwen. Rechtmatig gedrag en ethiek zijn een integraal onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten en een belangrijke voorwaarde om ons zakelijk succes op lange termijn veilig te stellen. Onze primaire doelstelling is het vermijden van risico's die het vertrouwen van klanten, zakenpartners of het publiek in de STIEBEL ELTRON Groep in gevaar kunnen brengen.

 

Naast de bestrijding van corruptie, overtredingen van de mededingingsregels en overtredingen van de exportcontroles, is de compliance-organisatie ook verantwoordelijk voor de bescherming van ons bedrijf tegen fraude en het witwassen van geld. Zij zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden beschermd en de mensenrechten niet worden geschonden. Wij nemen compliance-overtredingen zeer serieus!

STIEBEL ELTRON Director Dr. Kai Schiefelbein

Problemen met de naleving melden via e-mail of telefoon

Gebruik onze hotline of schrijf ons een e-mail om nalevingsincidenten te melden. Je kunt dit anoniem doen wanneer je dat verkiest. Bij een anonieme melding verzekert STIEBEL ELTRON jou als informant dat zij geen stappen zal ondernemen om jou te identificeren. Een uitzondering hierop is misbruik van het compliance contact.

De compliance contactpersoon van STIEBEL ELTRON is beschikbaar in het Duits en Engels.

Compliance-Hotline STIEBEL ELTRON Compliance
+49 5531 702 96842

SpeakUp klokkenluiderssysteem

Een nalevingsincident anoniem melden? Maak dan gerust gebruik van ons klokkenluiderssysteem SpeakUp.

Het SpeakUp klokkenluidersysteem is verantwoordelijk voor meldingen met betrekking tot wettelijke overtredingen en regelovertreding. Hieronder worden overtredingen verstaan die met name de reputatie of de financiële belangen van de STIEBEL ELTRON Groep of een van haar bedrijven ernstig schaden.

De klokkenluidersregeling is een belangrijk element van goed ondernemingsbestuur. In het kader van een eerlijke en transparante procedure beschermt het klokkenluidersysteem de onderneming, de betrokken partijen en de informanten. Het systeem is gebaseerd op snellere, gestandaardiseerde processen en een vertrouwelijke en professionele behandeling van de meldingen door interne deskundigen.

SpeakUp garandeert de grootst mogelijke bescherming van informanten en betrokkenen. Een onderzoek wordt alleen ingesteld na zorgvuldig onderzoek van de melding en als er concrete aanwijzingen zijn voor overtreding van de regels. De onderzoeken worden uiterst vertrouwelijk uitgevoerd. De informatie wordt verwerkt in een eerlijk, snel en vertrouwelijk proces.

Hoe is de afhandeling van persoonsgegevens geregeld?

Berichten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw identiteit of de middelen om je identiteit vast te stellen worden niet doorgegeven, behalve in uitzonderlijke gevallen waarin wettelijke voorschriften dit verplichten (voor het afleggen van een getuigenverklaring in een rechtbank). In bepaalde gevallen zijn wij verplicht de beschuldigde persoon te informeren dat een bericht over hem is ontvangen. Dit gebeurt op een tijdstip waarop het verstrekken van deze informatie geen invloed meer heeft op de behandeling van de zaak. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de behandeling van de zaak. Daarna wordt de informatie gewist of geanonimiseerd, zodat gegevens over de identiteit van de informant onherroepelijk worden gewist.